با نیروی وردپرس

→ بازگشت به غفلت یعنی: اشتباه کردن، پند نگرفتن از حوادث دنیا، هدر دادن اوقات و …